Lise Øxnevad (red.), Familiearbejde ved psykoser

Hans Reitzels Forlag 2004

Psykoedukativt familiearbejde er lige så virkningsfuldt som medicinsk behandling, når det drejer sig om at forhindre tilbagefald efter restituering fra en psykose. Denne viden har været kendt i over 30 år gennem systematiske undersøgelser, udført af anerkendte fagfolk. På trods af det, har det vist sig meget vanskeligt at få indført familiearbejde som et systematisk tilbud til psykotiske patienter. Denne bog søger at råde bod på dette.
Familiearbejde ved psykoser beskriver en specifik måde/model at arbejde med familier på, når et familiemedlem er ramt af psykisk sygdom – først og fremmest psykoser. Bogens hensigt er at give indsigt i en ny måde at forholde sig til patienten og patientens familie på for på den måde at støtte op om den syge og dennes familie.
Bogen redegør for sårbarheds/stressmodellen og for den teoretiske baggrund for psykoser og de symptomer, som kendetegner sygdommen. Herefter følger beskrivelsen af den psyko-edukative flerfamiliegruppemodel, som hele behandlingsforløbet bygger på. Psykoedukation i flerfamiliegrupper kan forstås som et netværk af støttepersoner, der begynder med familien selv. Til familien slutter sig en kliniker, som forsøger at indgå en alliance med familien – om at arbejde sammen for at imødekomme det syge familiemedlems unikke behov. Klinikeren støttes af en supervisor og arbejder i øvrigt også aktivt sammen med de instanser, som i lokalsamfundet varetager de kliniske, rehabiliterende og bosættelsesmæssige tilbud til patienten. Familien støttes af sit samvær med de andre familier, som den bl.a. deltager i psykoedukative workshops med.
Familiearbejde med psykoser henvender sig til alle de faggrupper, der arbejder med psykisk syge og deres familier. Tænkningen omkring metoden kan bruges både over for flere familier sammen og over for enkeltfamilier. Og metoden kan benyttes i sengeafsnit, i åbne ambulatorier, i den primære sundhedstjeneste og i samarbejdet mellem de praktiserende læger og speciallægerne.
Forfatterne er alle fagfolk inden for psykiatrien og alle med tilknytning til Rogalands Psykiatriske Sjukehus i Norge, hvor netop denne psykoedukative model bruges og til stadighed udvikles.
ISBN: 87-412-0159-0
224 sider
Kr. 225.00